Všeobecné obchodné podmienky

CitySafety pôsobí na území Slovenskej republiky ako autorizovaný distribútor viacerých európskych spoločností, ktoré majú dlhoročnú tradíciu vo výrobe produktov pre zlepšenie dopravnej infraštruktúry.

Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou CitySafety, s r.o. (ďalej len „predávajúci“) a jej obchodnými partnermi ( ďalej len „ kupujúci“).

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim – spotrebiteľom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení.

Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Tieto obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim – podnikateľom na strane druhej s výnimkou tých častí obchodných podmienok, ktoré sa týka ochrany práv spotrebiteľov a v bode upravujúcom ochranu osobných údajov. Vzťahy založené kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom, neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

Článok 1 – Definícia pojmov

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných a servisných podmienkach a ich prílohách nasledujúce výrazy tento význam:

 • „CitySafety, s.r.o.“ IČO: 51 307 63 , so sídlom Turová 247 962 34 Turová, zapísaná v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka číslo: 33418/S, e-mail: info@citysafety.sk, kontaktné telefónne číslo: 0907 345 274,
 • „kupujúci “ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou CitySafety, s.r.o. vystavením objednávky,
 • „objednávka“ – objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, ale v každom prípade písomnou objednávkou doručenou na jednu z e-mailových adries: info@citysafety.sk, obchod@citysafety.sk, referent@citysafety.sk,
 • „tovar“ – znamená všetky produkty uvedené na inaternetovej stránke www.citysafety.sk,
 • Na obchodné vzťahy s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní a plnení spotrebiteľských zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, (ktorý vychádza zo Smernice 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8.júna 2000), Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami –podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka. Kupujúcim je každá v obchode zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár alebo mailom odoslaná objednávka, pričom tento dokument obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky a cenu tohto tovaru, na základe cenovej ponuky, ktorá obsahuje svoje vlastné číslo a dátum vyhotovenia.
 • “Obchodné podmienky“ – sú zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania jeho objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Článok 2 – Objednávka a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci si vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.citysafety.sk.

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a cenou objednaných výrobkov.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.citysafety.sk. Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky a dodaním tovaru predávajúcim. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.

2.2. Spôsob objednávania

Kupujúci objednáva tovar v spoločnosti CitySafety, s.r.o prostredníctvom e-mailovej objednávky, písomnee objednávky doručenej poštou alebo zmluvy.

Fakturačné údaje a adresa dodania:

– fyzická osoba: meno zákazníka, telefónne číslo, adresa, miesto dodania, presný popis tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru

– právnická osoba (podnikateľ): obchodné meno, adresa, kontaktná osoba, telefónne a faxové číslo, IČO, IČ DPH, presný popis tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.

Spoločnosť CitySafety, s.r.o. zaraďuje objednávky do systému v poradí, v akom prichádzajú. ( pozn. bez týchto údajov nebude možné urobiť objednávku)

Spoločnosť CitySafety, s.r.o. potvrdí objednávku elektronickou poštou a oznámi odberateľovi termín, kedy bude tovar k dispozícii. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Všetky prijaté objednávky sú považované za záväzkovoprávny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Všeobecné obchodné podmienky sú neodeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

2.3. Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dodávateľ tovaru prerušil výrobu.

Spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od zmluvy za podmienok upravených Zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru aj bez uvedenia dôvodu. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúceho jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (napr. listom alebo e-mailom) na adresu: CitySafety, s.r.o. , Turová 247 – 962 34 Turová, info@citysafety.sk

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak i spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

Predávajúci prevezme tovar späť na svoje náklady. Prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy a tovar môže (avšak nie je to jeho povinnosť) zaslať kupujúci na adresu sídla predávajúceho:

CitySafety, s.r.o. , Turová 247, 962 34 Turová

V prípade vrátenia poškodeného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, hodnotu jeho opotrebenia, poškodenia, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať oproti kúpnej cene (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád ).

Kupujúci nie je oprávnený podľa bodu 2.3. tohto článku obchodných podmienok, t.j. bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov:

 • keď predmetom zmluvy je tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
 • ide o tovar upravený potrebám kupujúceho na jeho žiadosť,
 • ide o tovar, ktorý nie je možné vrátiť v pôvodnom stave dodania (najmä tovar zjavne poškodený, tovar zjavne užívaný alebo tovar čiastočne spotrebovaný).

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom termíne dodania alebo náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky alebo kúpy.

Článok 3 – Dodanie tovaru a platobné podmienky

3.1. Dodanie tovaru

Spoločnosť CitySafety, s.r.o. zabezpečuje dopravu prostredníctvom prepravných / kuriérskych spoločností alebo vlastným vozidlom. V prípade, že Vami objednaný tovar máme na sklade, doba dodania je 3 – 5 pracovných dní. Ak tovar skladom nie je, budeme Vás o termíne dodania informovať e-mailom alebo telefonicky. Pri prevzatí tovaru sa odberateľovi odporúča skontrolovať správnosť a kompletnosť dodávky a potvrdiť podpisom prevzatie tovaru na dodacom liste alebo faktúre. Podpísaním preberá odberateľ zodpovednosť za množstvo a kvalitu zásielky. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo alebo fyzické porušenie tovaru nebudú spoločnosťou CitySafety, s.r.o. akceptované. Pri použití prepravnej služby Vás o termíne dodania tovaru bude telefonicky kontaktovať zásielková spoločnosť.

Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. Kupujúcemu sa odporúča pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, sa odporúča túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru sa odporúča kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú spoločnosťou CitySafety, s.r.o. akceptované. Za tovar je zodpovedná spoločnosť CitySafety, s.r.o. až po jeho prevzatie odberateľom. Tovar a služby sa považujú za prevzaté odberateľom od doby, kedy spoločnosť CitySafety, s.r.o. odberateľovi, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu odberateľa, bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom alebo službami v priestoroch spoločnosti CitySafety, s.r.o. alebo na inom dodacom mieste, s ktorým spoločnosť CitySafety, s.r.o. vysloví súhlas.

3.2. Ceny

Predávajúci je platcom DPH. Ceny jednotlivých tovarov sú uvádzané vrátane všetkých daní.

Ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov, či zmenu sadzby dane a pod.. Pre kupujúceho vždy platí cena uvádzaná v čase zadávania jeho objednávky. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, montáž ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu alebo v cenovej ponuke.

Konečná cena tovaru je uvádzaná v cenovej ponuke. V cenovej ponuke je uvedená aj jej platnosť.

Zvýhodnené ceny a ponuky tovaru sú vždy zreteľne označené. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

3.3. Spôsob platby

Platby sa vykonávajú v eurách, pričom spoločnosť CitySafety, s.r.o. vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 • PLATBA BANKOVÝM PREVODOM: pri tomto spôsobe platby odberateľ uhradí predfaktúru, ktorá mu bude zaslaná na jeho mailovú adresu. Objednávka bude vybavená po uhradení faktúry a pripísaní peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
 • PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí na pošte alebo kurié

V prípade, že kupujúci platí bankovým prevodom, je povinný uhradiť celkovú sumu v prospech účtu predávajúceho do 7 dní odo dňa vystavenia predfaktúry. V prípade, že kupujúci neuhradí objednaný tovar načas, predávajúci má právo stornovať objednávku.

3.4. Neuhradené a neprevzaté zásielky

Za objednávky neuhradené v lehote splatnosti podľa náležitého daňového dokladu si predávajúci bude nárokovať úrok vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Každá expedovaná zásielka je oznámená kupujúcemu formou emailu. Po prevzatí tovaru kuriérom je kupujúci oslovený zásielkovou spoločnosťou telefonický o termíne a čase dodania. Predávajúci preto neakceptuje storno objednávky zo strany kupujúceho po jej expedovaní. Expedovanú zásielku je kupujúci povinný prevziať, aby predávajúcemu nevznikla škoda alebo dodatočné náklady.

Článok 4 – Dodacie podmienky

4.1. Dodacia lehota

Dodacia lehota je uvedená v cenovej ponuke pre tovar a alebo služby, pričom sa do nej započítavajú iba pracovné dni.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovaru nie sú na sklade a nie sú k dispozícii ani u výrobcov, resp. materiály na ich výrobu u subdodávateľov, môže byť dodacia lehota dlhšia. V takomto prípade bude kupujúcemu obratom oznámený predpokladaný čas čakania na dodanie objednaného tovaru.

Dodacia lehota začína plynúť v prípade platby elektronickým bankovým prevodom pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho podľa predpisu. Ak nebude možné objednaný tovar zaslať kupujúcemu v stanovenom termíne, oznámi predávajúci kupujúcemu predpokladaný termín dodania. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je oneskorenie spôsobené vis major alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie zásielky zavinené dopravcom, za poškodenie zásielky zavinené dopravcom, za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu. Predávajúci môže objednávku zrušiť v prípade ak sa tovar už nedodáva alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V tomto prípade je predávajúci povinný kupujúceho kontaktovať a dohodnúť s ním riešenie. Právo zrušiť objednávku je možné i v tom prípade, že kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje a nie je možné ho skontaktovať.

Článok 5 – Záručné lehoty a reklamačný poriadok

Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa doručenia, resp. prevzatia tovaru kupujúcim. Dĺžka záruky akumulátorov je 6 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie akumulátora spôsobené jeho obvyklým používaním.

Na vybavenie reklamácie sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke spoločnosti CitySafety, s.r.o. – www.citysafety.sk. Kupujúci v deň odoslania objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust.§ 18 ods. 1 zákona č,. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebitľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“.)

Zákonná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený v spoločnosti CitySafety, s.r.o. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Právo zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, kópie dodacieho listu a záručného listu alebo faktúry zamestnancovi značenie.sk. Pri odovzdaní tovaru je potrebné vyplniť „Reklamačný záznam“. Všetky reklamácie uplatnené spotrebiteľom v záručnej dobe sú bezplatné, a to bez ohľadu na ich opodstatnenosť. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. Spoločnosť CitySafety,s.r.o. si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. O výsledku reklamácie je kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie, zároveň mu bude doručené prostredníctvom e-mailu vyjadrenie. V prípade opodstatnenej reklamácie sa tovar vymení za nový. Ak výmena tovaru nie je možná, kupujúcemu sa vráti cena tovaru na jeho účet.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo aby táto bola bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Rovnaké práva má kupujúci aj pri odstrániteľnej vade, ktorá sa vyskytla opätovne, alebo pri väčšom počte vád, pre ktoré nemôže tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Kupujúci, ktorý uplatňuje nároky z vád tovaru, presne popíše vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje. Kupujúci zároveň oznámi kontaktnú adresu (adresa, e-mail, telefón), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

Záruku nemožno uznať najmä v prípadoch, ak je tovar reklamovaný po uplynutí záručnej doby, došlo k neoprávnenej zmene údajov v záručnom liste, tovar na reklamáciu nie je dodaný s originálnym dokladom o kúpe, tovar je bežne opotrebovaný, mechanicky poškodený, bol neodborne inštalovaný, upravovaný alebo opravovaný, tovar bol používaný v rozpore s bežným účelom jeho použitia alebo v rozpore s návodom na použitie, tovar bol poškodený živlami, tovar má vadu, kvôli ktorej bola dojednaná jeho nižšia cena a pod.

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s návodom na montáž alebo používanie zakúpeného výrobku pred jeho použitím. Návody na obsluhu alebo montáž sú priamo u tovaru. V prípade, že by návod k tovaru nebol k dispozícii ani u tovaru ani na webe, predávajúci zašle návod kupujúcemu na vyžiadanie.

Článok 6 – Záručný a pozáručný servis

Spoločnosť CitySafety, s.r.o. nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených nekvalifikovanou obsluhou, neodborným zásahom do zariadenia alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí pracovník spoločnosti CitySafety, s.r.o. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť spoločnosti CitySafety, s.r.o. všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto chyby, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

Článok 7 – Práva a povinnosti spoločnosti CitySafety, s.r.o. a kupujúceho

Predávajúci je povinný:

Dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe predpísané platnými právnymi predpismi. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Kupujúci je povinný:

Prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 1. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia, spoločnosť CitySafety, s.r.o. nezodpovedá odberateľovi za ujdený zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.
 2. Spoločnosť CitySafety, s.r.o. aj odberateľ sa zaväzujú dodržiavať záväzok mlčanlivosti o informáciách a údajoch získaných pri vzájomnom obchode minimálne 12 mesiacov po ukončení zmluvného vzťahu.

Článok 8 – Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, (ktorý vychádza zo Smernice 2000/31/ES Európskehoo parlamentu a Rady z 8.júna 2000) a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Článok 9 – Ochrana osobných údajov

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonický, prípadne uveďte v poznámke k objednávke žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení. Prevádzkovateľ internetového obchodu CitySafety, s.r.o. týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle „zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov“ Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky. Osobné údaje sa nezverejňujú, nesprístupňujú, neuskutočňuje sa cezhraničný prenos. Podľa §20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu CitySafety, s.r.o. súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu. Súhlasím, aby mnou poskytnuté osobné údaje, boli uchovávané v databáze po dobu dokonca kalendárneho roku od poskytnutia súhlasu. Udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov možno kedykoľvek odvolať, a to písomne doručeným listom do sídla spoločnosti alebo e-mailom. Po odvolaní súhlasu pred uplynutím stanoveného obdobia, alebo po uplynutí kalendárneho roku a neobnovení súhlasu, budú údaje blokované a následne budú zlikvidované v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a správne. V rámci tohto súhlasu som bol zároveň informovaný podľa §15 ods. 1 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov a v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Článok 10 – Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho je Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73 fax č. 048/412 46 93

Článok 11 – Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, (ktorý vychádza zo Smernice 2000/31/ES Európskehoo parlamentu a Rady z 8.júna 2000) a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.citysafety.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí a bezvýhradne ich prijíma. Kupujúci zaslaním objednávky Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie je akceptovateľná aj v prípade odstúpenia od zmluvy.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2023

V Turovej, dňa 01.01.2023

Máte záujem o spoluprácu s nami? Kedykoľvek nás kontaktujte.